Створення: 01.02.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 15/03/2013

Приватне акціонерне товариство «Парус» скликає загальні збори акціонерів 15.03.2013р. о 16.30 за адресою: м.Херсон, вул.Суворова, 4, кабінет директора, з таким порядком денним:

  1. Звіт директора про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутків за 2012р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 11.03.13.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за зазначеною вище адресою, звернувшись для цього до директора товариства.

Реєстрація учасників 15.03.13 з 16.00 до 16.30 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.  Тел. 0552425001.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника

звітний період

поперед. період

Усього активів

1080

1051

Основні засоби

599

617

Запаси

46

60

Сумарна дебіторська заборгованість

17

16

Грошові кошти та їх еквіваленти

17

27

Нерозподілений прибуток

624

597

Власний капітал

1066

1039

Статутний капітал

442

442

Поточні зобов’язання

14

12

Чистий прибуток (збиток)

27

38

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5 858

5 858

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7

 

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР №  18(1522) від 28.01.13.