Створення: 03.02.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 18/03/2014

Приватне акціонерне товариство «Парус» скликає загальні збори акціонерів 18.03.2014р. о 16.30 за адресою: м.Херсон, вул.Суворова, 4, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Звіт директора про результати діяльності за 2013р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2013р.
 4. Переобрання наглядової ради та ревізора товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 12.03.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні, звернувшись до директора.

Реєстрація учасників 18.03.14 з 16.00 до 16.30 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

 • Усього активів 1091/1080.
 • Основні засоби 622/599.
 • Запаси 37/46.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 382/417.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 48/17.
 • Нерозподілений прибуток 631/624.
 • Власний капітал 1073/1066.
 • Статутний капітал 442/442.
 • Поточні зобов’язання 18/14.
 • Прибуток 7/24.
 • Кількість акцій 5858/5858.
 • Чисельність працівників 7/7.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 21(1774) від 31.01.14.