Створення: 19.01.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 20/02/2018

Приватне акціонерне товариство «Парус», місцезнаходження м.Херсон, вул.Суворова, 4, скликає загальні збори акціонерів 20.02.2018р. о 16.30 за своїм місцезнаходженням, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2017р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2017р.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 2-х осіб: голова комісії – Тєкучов Вячеслав Геннадійович, член комісії – Коваленко Людмила Іванівна.

Питання 2:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.

Питання 3:

звіт про результати діяльності за 2017р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2017р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та ревізора.

Питання 4:

звіт НР, висновок ревізора по балансу затвердити.

Питання 5:

звіт про результати діяльності, баланс за 2017р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: parus.vatua.com

Будь який акціонер Товариства має право:

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення;

- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства із зазначенням про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства;

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Авраменко В.М., а також в день проведення зборів в місці їх проведення.

В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначені прізвище (найменування) акціонера, який її вносить, кількість, тип та/або клас належних йому акцій.

На дату повідомлення про проведення зборів:

- загальна кількість акцій у випуску товариства – 5 858;

- кількість голосуючих акцій – 5 825.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 14.02.2018.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Авраменко В.М., а також в день проведення зборів в місці їх проведення.

Реєстрація учасників зборів 20.02.18 з 16.15 до 16.30 за адресою їх проведення.

Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – нотаріально посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.

Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2016/2017):

 • Усього активів 1703/2558.
 • Основні засоби 820/1212.
 • Сумарна дбт заборгованість 43/50.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 289/624.
 • Нерозподілений прибуток 1236/2088.
 • Власний капітал 1678/2530.
 • Статутний капітал 442/442.
 • Поточні зобов’язання 25/28.
 • Прибуток 394/852.
 • Кількість акцій 5858/5858.
 • Чисельність працівників 4/4.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 13(2766) від 19.01.18.

Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» надаємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Парус», які скликаються 20.02.2018р.

Станом на 14.02.2018р.:

 • загальна кількість акцій у випуску товариства – 5 858 шт.;
 • кількість голосуючих акцій – 5 825 шт.