Створення: 11.02.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 25/03/2016

Приватне акціонерне товариство «Парус» скликає загальні збори акціонерів 25.03.2016 о 16.30 за адресою товариства: м.Херсон, вул.Суворова, 4, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2015р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21.03.2016.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у бухгалтерії, звернувшись до Коваленко Л.І.

Реєстрація учасників зборів 25.03.2016 з 16.15 до 16.30 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2015/2014.):

 • Усього активів 1300/1209.
 • Основні засоби 684/715.
 • Запаси 19/28.
 • Сумарна дбт заборгованість 33/27.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 138/106.
 • Нерозподілений прибуток 842/737.
 • Власний капітал 1285/1180.
 • Статутний капітал 442/442.
 • Поточні зобов’язання 15/29.
 • Прибуток 105/106.
 • Кількість акцій 5858/5858.
 • Чисельність працівників 6/7.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 24(4312) від 10.02.2016.