Створення: 24.02.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 31/03/2015

Приватне акціонерне товариство «Парус» скликає загальні збори акціонерів 31.03.2015р. о 16.30 за адресою товариства: м.Херсон, вул.Суворова, 4, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2014р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25.03.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у бухгалтерії, звернувшись до Коваленко Л.І.

Реєстрація учасників зборів 31.03.15 з 16.15 до 16.30 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

 • Усього активів 1209/1091.
 • Основні засоби 715/622.
 • Запаси 28/37.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 27/22.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 106/48.
 • Нерозподілений прибуток 737/631.
 • Власний капітал 1180/1073.
 • Статутний капітал 442/442.
 • Поточні зобов’язання 29/18.
 • Прибуток 106/7.
 • Кількість акцій 5858/5858.
 • Чисельність працівників 7/7.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 35(2039) від 20.02.15.