Створення: 19.01.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 21/02/2017

Приватне акціонерне товариство «Парус», місцезнаходження м.Херсон, вул.Суворова, 4, скликає загальні збори акціонерів 21.02.2017р. о 16.30 за своїм місцезнаходженням, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2016р.
 7. Переобрання наглядової ради та ревізора.
 8. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 2-х осіб: голова комісії – Тєкучов Вячеслав Геннадійович, член комісії – Коваленко Людмила Іванівна.

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

 • якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;
 • кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі  бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

 • пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;
 • голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та ревізора.

Питання 5:

звіт НР, висновок ревізора по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Питання 7:

7.1 в зв’язку з закінченням терміну повноважень раніше обраної наглядової ради (НР) обрати НР ПрАТ «Парус» терміном на 3 роки в кількості 2 осіб.

7.2 обрати головою НР ПрАТ «Парус» Сікоєва Заурбека Володимировича, членом ради – Хмельненко Людмилу Григорівну.

7.3 в зв’язку з закінченням терміну повноважень раніше обраного ревізора обрати ревізора ПрАТ «Парус» терміном на 3 роки;

7.4 обрати ревізором ПрАТ «Парус» Горбачову Любов Анатоліївну.

Питання 8:

 • прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною законодавства;
 • доручити Директору товариства від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: parus.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 15.02.2017.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Авраменко В.М.

Реєстрація учасників зборів 21.02.17 з 16.15 до 16.30 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів 1703/1300.
 • Основні засоби 820/684.
 • Запаси 0/19.
 • Сумарна дбт заборгованість 43/33.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 289/138.
 • Нерозподілений прибуток 1236/842.
 • Власний капітал 1678/1285.
 • Статутний капітал 442/442.
 • Поточні зобов’язання 25/16.
 • Прибуток 394/105.
 • Кількість акцій 5858/5858.
 • Чисельність працівників 4/6.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 11(2516) від 18.01.17.